KCBS 9650kHz / 55422 / JAPANESE / 1530-1600 15:30 ...

Radio Korea 7275kHz / 55444 / JAPANESE / 1700-1800 ...

Radio Korea / 7275kHz / 44433 / JAPANESE / 1700-17 ...

周波数 9595kHz/9760kHz/6055kHz/6115kHz 受信日 2018年9月16日 ...

周波数 6055kHz/6115kHz 受信日 2018年9月15日 受信時間 12:45 JST ...

周波数 9595kHz/9760kHz/6055kHz/6115kHz 受信日 2018年9月2日 ...

周波数 6055kHz/6115kHz/9595kHz/9760kHz 受信日 2018年8月26日 ...

周波数 6055kHz/6115kHz/9595kHz/9760kHz 受信日 2018年8月25日 ...

周波数 6055kHz/6115kHz/9595kHz/9760kHz 受信日 2018年8月12日 ...

周波数 9595kHz/9760kHz 受信日 2018年8月11日 受信時間 12:30 JST ...

周波数 9595/9760kHz 受信日 2018年8月4日 受信時間 12:40 JST → SI ...

周波数 9595/9760kHz 受信日 2018年7月29日 受信時間 10:30 JST → S ...

周波数 6055/6115/9595/9760kHz 受信日 2018年7月22日 受信時間 12: ...

周波数 9595/9760kHz 受信日 2018年7月21日 受信時間 13:15 JST → S ...

周波数 6055/6115/9595/9760kHz 受信日 2018年7月15日 受信時間 14: ...

周波数 9595/9760kHz 受信日 2018年7月14日 受信時間 14:05 JST → S ...

周波数 9760/9595/6055/6115kHz 受信日 2018年7月7日 受信時間 14:2 ...

周波数 6055/9595/9760kHz 受信日 2018年6月30日 受信時間 12:15 JS ...

周波数 6055kHz/6115kHz/9595kHz/9760kHz 受信日 2018年6月24日 ...

周波数 9595kHz/9760kHz 受信日 2018年6月23日 受信時間 12:05 JST ...

周波数 9595kHz/9760kHz 受信日 2018年6月17日 受信時間 9:55 JST → ...